خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب در مورد نظریه ها و چارچوب هایی است که به انعطاف پذیری و مزایای رقابتی پایدار شرکت ها از جمله قابلیت های پویا می پردازد. این کار درک واقعی سازی قابلیت های پویا را توسعه می دهد و مورد مطالعه قرار می دهد و راهنمایی برای مدیران و محققان در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار است. در نتیجه ، تمرکز بر روی سنجش است ، یعنی توانایی شرکت ها در تشخیص فرصت ها و تهدیدات در محیط خود ، و تأثیر آنها بر موفقیت مالی شرکت. بینش از این کار توجه مدیران را از ماندگارترین دیدگاه مبتنی بر منابع به چشم انداز قابلیت های پویا در شرکت ها معطوف می کند.

[ad_2]

source