خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب به دلیل ارتباط با م componentلفه ساختاری طراحی معماری ، زیبایی را روشن می کند. این جنبه کمتر کاوش شده در معماری مورد بحث قرار گرفته و کیفیت ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا به امروز به دلیل زیبایی شناسی ساختاری آنها را توضیح می دهد. بر اساس تحقیقات جامع ، تحلیلی انتقادی از سایر محدودیت ها و تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای ، مانند فرهنگ ، حمایت ، مهندسی ، منابع و فناوری های موجود ارائه شده است.

[ad_2]

source