خرید و دانلود کتاب Scarce Women and Surplus Men in China and India : Macro Demographics versus Local Dynamics

[ad_1]

این جلد چگونگی سازگاری خانواده ها ، جوامع و گروه های خاص (مردان مجرد ، زنان جوان “کمیاب” و والدین) را با تغییرات جمعیتی اخیر در چین و هند مستند می کند. این مقاله نحوه تعامل تغییرات جمعیتی با سایر فرایندهای تغییر ، از جمله تغییرات مربوط به توسعه اقتصادی و جهانی سازی ، جنسیت ، طبقه ، خانواده ها ، مهاجرت و کار را مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها تجزیه و تحلیل های سطح خرد را ارائه می دهند که در متن فرایندهای بزرگتر تغییر تنظیم می شوند و درک فعلی از عواقب عدم تعادل جمعیتی بین زن و مرد در چین و / یا هند ، به ویژه از منظر جنسیت را تقویت می کنند. به همین ترتیب ، این کتاب در مطالعات جمعیت ، جامعه شناسی ، توسعه بین المللی ، مطالعات جنسیتی و مطالعات آسیایی مورد توجه محققان و دانشجویان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source