خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این جزوه مجموعه ای از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در مورد سیاست ، حکمرانی و توسعه آفریقا از دوران قبل از استعمار تا دوران پس از استعمار را تشکیل می دهد. در طی این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجارب متنوع در مناطق مختلف قاره توسعه یافت. از آنجا که سیاست بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد و جامعه است ، آفریقا شاهد تغییراتی در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت شناسی و روابط آن با جهان بوده است به طریقی که به تجزیه و تحلیل عمیق نیاز دارد. این کار فرصتی را برای دانشمندان قدیمی و جدید فراهم می کند تا در دنیایی از بحث پیرامون سیاست ، حاکمیت و توسعه آفریقا شرکت کنند و به عنوان یک ماده مرجع آماده برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران علاقه مند به این مسائل خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

source