کتاب خرید و دانلود کتاب Regeneration, Revival, and Creation : Religious Experience and the Purposes of God in the Thought of Jonathan Edwards

[ad_1]

جاناتان ادواردز (583-1703) یکی از بزرگترین متکلمان و فیلسوفان انجیلی محسوب می شود که همچنین به عنوان کشیش ، بشارت دهنده و رهبر احیا نیز خدمت کرده است. این جلد با تأکید بر “بازآفرینی ، احیا و خلاقیت” در اندیشه ادواردز ، به طور منحصر به فردی نیاز به کندوکاو در منطق کلامی و فلسفی احیای ادواردز ، همراه با س questionsالات اساسی در مورد زمینه تاریخی و جایگاه ادواردز در سنت خود را دارد. این کتاب کار دانشمندان شاغل در زمینه های الهیات تاریخی ، سیستماتیک و تحلیلی ، تاریخ کلیسا ، روانشناسی و زیست شناسی را جمع آوری می کند. این مقاله شامل مقالاتی است که در کنفرانس افتتاحیه مرکز جاناتان ادواردز در JEC West ارائه شده است. این گروه با گردهم آوردن برخی از مقامات پیشگام و همچنین دانشمندان آینده دار ادواردز که امروز فعالیت می کنند ، با روش های جدید جدید س ofالات جوان سازی ، احیا و خلاقیت را مطرح می کند. مشارکت های: Adriaan Neele، Douglas Sweeney، Chris Woznicki، Obbie Tyler Todd، Peter Jung، Michael Haykin، Ryan J. Martin، Mark Rogers، Allen Yeh، Oliver Crisp، Walter Schultz، John Shouse، Rob Boss، Lisanne Winslow، and Robert کالدول

[ad_2]

source