کتاب خرید و دانلود کتاب Understanding the Indian Economy From the Post-Reforms of 1991, Volume II : Anatomy of the Indian Economy

[ad_1]

هدف این کتاب ارائه درک اقتصادی از نظر ماهیت و ساختار آن ، سلطه بخش غیررسمی ، منابع طبیعی ، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ، مشخصات جمعیتی ، فقر ، بیکاری ، نابرابری ، درآمد ملی ، پس انداز و سرمایه گذاری ، و نقش عوامل غیر اقتصادی و منابع داده. هند تصاویر زیادی را به ذهن متبادر می کند زیرا این کشور از نظر منابع ، آب و هوا ، زبانها و زیرساخت هایش بسیار ناهمگن است. هند یک ملیله غنی از یک محیط اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد: 22 زبان رسمیت شناخته شده توسط مردم ، با بسیاری از گویش ها. سیستم کاست و تاریخ غنی آن از فرهنگ و سنت ها. هند دارای منابع گسترده و متنوعی است ، اگرچه منابع محلی در حال حاضر تنها یک سوم نیازهای نفتی این کشور را تأمین می کنند. عملکرد اقتصادی هند نظرات و جنجال های بسیاری را به خود جلب کرده است. از سال 1950 ، رویکرد هند در توسعه اقتصادی در یک اقتصاد مختلط ، نتیجه ملاحظات عملی و سیاسی بوده است و هدف این کتاب ارائه درک اقتصادی از نظر ماهیت و ساختار آن ، و تسلط سازمانهای غیر رسمی است. بخش ، منابع طبیعی ، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ، جمعیت ، فقر ، بیکاری ، نابرابری ، درآمد ملی ، پس انداز و سرمایه گذاری ، نقش عوامل غیر اقتصادی و منابع داده. اگرچه بخشی از یک مجموعه هشت جلدی در مورد اقتصاد هند است ، اما این جلد دوم از این مجموعه در طبیعت مقاله مقدماتی است که به منظور ارائه خلاصه ای غیر فنی از ساختار ، عملکرد و سیاست های اقتصادی هند طراحی شده است.

[ad_2]

source