کتاب A Behavioral Theory of the Firm

[ad_1]

نظریه رفتاری شرکت اولین بار در سال 1963 در کتاب نظریه رفتاری شرکت توسط ریچارد ام ظاهر شد. سرت و جیمز جی. مرداب کار بر روی نظریه رفتاری در سال 1952 هنگامی آغاز شد که دانشمند سیاسی مریخ به دانشگاه کارنگی ملون پیوست ، جایی که سایرت اقتصاددان بود و قبل از شکل گیری این مدل ، نظریه فعلی این شرکت دو فرض اصلی داشت: حداکثر سود و دانش کامل. سیرت و مارس این دو فرض مهم را زیر سوال بردند. – چاپ شده.

[ad_2]

source