کتاب A Cadet of the Black Star Line

[ad_1]

گزیده: پانزده هزار اسب اسب در حال هدایت بزرگ ستاره سیاه روانوک از آن سوی اقیانوس اطلس به سمت نیویورک بود. کف راهروی آن ، به اندازه توده شهر ، مملو از سرنشینان کابین بود ، در حالی که در زیر آن هزار مهاجر از باد نمکی که طاق را فرا گرفت ، لذت می بردند. بسیار بالاتر از این جمعیت شلوغ ، پل لاینر به عنوان دنیای کوچکی که از خودش جدا شده ، طغیان می کند. هفتاد فوت با دریا فاصله داشت ، این سکوی هوایی بر فراز کشتی امتداد داشت ، آنقدر دور که مکالمه و خنده روی عرشه ها فقط به صورت صدای همهمه در آمد. مسافران از صعود به بالای پل منع شده اند و به ندرت به آرامش فکر می کنند[Pg 4] مردان آبی پوش ، هر دو نفر ، همیشه از این مسیر پوشیده از بوم عبور می کنند تا روانوک را به سمت بندر هدایت کنند.

[ad_2]

source