کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این گروه آزاد شده با افشای نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای آغاز ، شکل دادن و جلوگیری از نسل کشی و جنایات دسته جمعی حیاتی هستند ، دیدگاه جنسیتی در جلوگیری از نسل کشی توسعه می دهد. این جلد از نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث انتقادی حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق برای ارائه درک بهتر از عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و جنایات دسته جمعی و همچنین زمینه ای برای اطلاعات بیشتر استفاده می کند. . استراتژی های جامع برای جلوگیری از نسل کشی.

[ad_2]

source