کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

[ad_1]

این کتاب پیشنهاد می کند که اخلاق هنجاری باید به عنوان یک علم اجتماعی توسعه یابد ، و این باعث شهرت آن در تجارت و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار سبک علمی خوب را تعریف می کند (تعاریف روشن ، استدلال معتبر ، اعتبار سنجی تجربی و اندازه گیری دقیق) و توضیح می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها بهره مند شود. این یک بررسی تاریخی از توسعه سیستماتیک اخلاق هنجاری را ارائه می دهد و نشان می دهد که چگونه در قرن شانزدهم به صورت غیرخطی به سمت این پیشرفت علمی در حرکت بوده است. یک رویکرد علمی به اخلاق ، اعتبار اخلاق را در بین بسیاری از مدارس بازرگانی و دانشکده های بازرگانی غیر علمی به چالش می کشد و معتقد است که می توان آن را یک رشته علمی دانست که قادر به کشف یک حقیقت اخلاقی جهانی است.

[ad_2]

source