کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America

[ad_1]

این پایان نامه انگیزه ها و عملکرد 403 مورد خریداری توسط شرکت های چند ملیتی استارتاپی (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی را بین سالهای 1994 و 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که اکثر EMNC ها مشتاق کسب دانش برای دستیابی به دانش اولیه و نهایی بودند چگونه می توان شرکت ها را هدف قرار داد. علاوه بر این ، نتایج مطالعه رویداد برای پایان نامه نشان می دهد که EMNC ها به طور متوسط ​​ارزش سهامداران خود را از طریق خریدهای خود در مدت زمان کوتاه در حدود اعلامیه خرید ایجاد می کنند. این یافته به ویژه از آن جهت مهم است که مطالعات مشابه در مورد خرید شرکت ها از بازارهای پیشرفته اغلب به این نتیجه می رسند که متصدیان ارزش سهامدار را از بین می برند.

[ad_2]

source