کتاب Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control :

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت های نظریه تشخیص خطا ، روش ها و روش ها ، سیستم های تحمل خطا و ایمنی الکترونیکی را برجسته می کند. هنگامی که در مورد تشخیص فرآیندها و سیستم های صنعتی فکر می کنید ، نمی توان موارد مهم ایمنی را نادیده گرفت. در این زمینه ، تشخیص به عنوان یک اقدام اصلی برای بهبود ایمنی کلی سیستم ، نقشی اساسی دارد. به دست آوردن پوشش تشخیصی مطلوب یا تأمین سطح کافی از مصونیت ناپذیری یکپارچگی سیستم اکنون بدون استفاده از تکنیک های تشخیص و جداسازی عیب غیرقابل تصور است. با توجه به وسعت و عمق پوشش ، این کتاب با چالش طراحی سیستم های تشخیص فنی و پزشکی و همچنین محققان و دانشجویان پایه در زمینه های کنترل خودکار ، رباتیک ، علوم رایانه و هوش مصنوعی مورد توجه محققان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source