کتاب Advances in Manufacturing :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه مهندسی مواد ، مکانیک و مدیریت به ویژه در زمینه طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت پوشش می دهد. این روش ها و برنامه های پیشرفته را همراه با مطالعات موردی مثال توصیف می کند. این مطالب بر اساس مقالاتی است که در پنجمین کنفرانس علمی و فنی بین المللی (صنعتی سازی 2017) در پوزنان ، لهستان در تاریخ 24 تا 26 اکتبر 2017 برگزار شده است. این کتاب موضوعات مهندسی و اقتصادی را با هم ترکیب می کند و هدف آن دامنه گسترده ، به موقع و عملی است – یک راهنمای مرجع پیش بینی می شود که برای محققان و پزشکان در نظر گرفته شود ، باعث ایجاد ارتباط بهتر و همکاری نزدیکتر بین دانشگاه ها و شرکای تجاری و صنعتی آنها می شود.

[ad_2]

source