کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

[ad_1]

با تاکید بر نوآوری ، این روش ها پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی مکانیکی در چین را پیش می برد و یک بستر بین المللی برای محققان ، محققان و دانشمندان فراهم می کند تا یافته های تحقیقاتی خود را ارائه دهند و ایده های خود را به اشتراک بگذارند. در چارچوب استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” ، یکی از جنبه های اصلی کنفرانس بین المللی اطفال و توسعه پوشاک 2017 ، دسته های طراحی ابتکاری “ساخت چین 2025” بود. این کتاب نقاط مهم تحقیق در طراحی مکانیکی ، مانند روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان را برجسته می کند ، در حالی که طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی را نیز ترکیب می کند.

[ad_2]

source