کتاب Advancing Multicultural Dialogues in Education :

[ad_1]

این گروه آزادکننده طرفدار ادامه گفتگوهای چند فرهنگی در داخل آموزش و پرورش است. گفتگو و آموزش دو مهمترین ابزاری هستند که می توانند به بزرگترین مشکلاتی که در سراسر جهان با آن روبرو هستیم ، از جمله عدم تحمل ، ملی گرایی شوونیستی ، بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی کمک کنند. همکاران این کتاب ضرورت گفتگوی پایدار را در علوم اجتماعی و سیاسی گسترده تر در کنار یکدیگر در سیاست های ملی و بین المللی کشف می کنند ، جایی که برای پیشرفت باید صدای چند فرهنگی بیشتری شنیده شود. این کتاب بر اساس شواهد و ادبیات موجود برای دفاع از این جنبش ، برجسته کردن اهمیت چند فرهنگی و آموزش چند فرهنگی است. خواندن برای دانشجویان و دانشگاهیانی که در زمینه های آموزش و جامعه شناسی کار می کنند ، به ویژه کسانی که به عدالت اجتماعی و چند فرهنگ گرایی علاقه مند هستند ، ضروری است.

[ad_2]

source