کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب موارد اصلی مربوط به روابط آفریقا با بازیگران جهانی را بررسی می کند. این یک مسیر جامع از روابط آفریقا با بازیگران اصلی دوجانبه و چندجانبه و ارزیابی چگونگی تأثیر جنگ سرد بر سیاست های سیاسی ، اقتصاد و امنیت سیستم ها ، اقتصاد و امنیت کشورهای آفریقایی را فراهم می کند. در مجموع ، مقالات این جلد درک جمعی از انگیزه آفریقا برای بهبود موقعیت آن در امور جهانی و ارزیابی اینکه آیا در واقع توانایی انجام چنین کاری را دارد ، ارائه می دهند.

[ad_2]

source