کتاب Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia : Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل جامعه شناختی و تاریخی از کشتار سال 2002 در بللاویستا-بوگایا-چوکو ، کلمبیا ارائه می دهد. نویسنده مطالعه می کند که چگونه مفاهیم آوارگی اجباری و مهاجرت می توانند فرمول هایی برای پاک کردن تاریخ باشند. این مفاهیم برای تعیین ساکنان مانند بازماندگان این کشتار استفاده می شود و توانایی آنها در کمک به مطالبات غرامت برای جمعیت آسیب دیده محدود است. در عوض ، بر اساس مطالعه مردم نگاری در مورد درد و رنجی که برای بازماندگان متحمل شده است ، این کتاب مفهوم ریشه کن کردن را به عنوان ابزاری برای مطالعه خلع ید از زمین پیشنهاد می کند. این ویژگی های محلی پیچیده ، ارتباطات جهانی پدیده و استراتژی های مقاومتی است که اعضای این جامعه برای هدایت عزاداری غیرممکن استفاده می کنند.

[ad_2]

source