کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب یافته های اخیر منتخب در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتارهای پویای شبکه های عصبی مشترک تعامل و انتشار را ارائه می دهد. این بینش تحقیق جدید و تعاریف اساسی مربوط به شبکه های عصبی مشترک از تعامل و انتشار ، مانند انفعال ، جفت انطباقی ، جفت انتشار فضایی ، و رابطه بین هماهنگ سازی و منفی دقیق خروجی را معرفی می کند. علاوه بر این ، یافته های تحقیقاتی که قبلاً منتشر شده بود را در چندین مجله مهم جمع آوری می کند و آنها را در قالب استاندارد ارائه می دهد. به همین ترتیب ، این کتاب مورد علاقه همه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی و ریاضیات خواهد بود که می خواهند رفتارهای پویای شبکه های عصبی مشترک بین تعامل و انتشار را مطالعه کنند.

[ad_2]

source