کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این جلد مجموعه مشارکت متخصصان بین المللی در حوزه هسته ای است که در فعالیت های آموزشی دانشکده بین المللی خلع سلاح و تحقیقات درگیری (ISODARCO) شرکت کرده اند. این شامل برخی از برجسته ترین دانشمندان و دست اندرکاران است که از راه های اساسی در شکل گیری سیاست ها ، استراتژی ها ، نظریه ها ، مطالعات علمی و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس ISODARCO ، این کتاب به مرور مجموعه ای از مشارکت ها می پردازد که به موضوعات فوری در طول پنج دهه مشارکت مداوم در خلع سلاح و آموزش منع گسترش سلاح های هسته ای پرداخته اند.

[ad_2]

source