کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations

[ad_1]

برای هزاران سال ، انسانهای آینده در آسمان شب می خواندند و اثرات حرکت آسمانی را در زمین می دیدند ، این طالع بینی ، اولین تلاش برای درک ستاره ها و سیارات بود. در مدت زمان بسیار کوتاهی ، بشر از طریق طالع بینی با کار بی شمار مردان و زنان بزرگ به مطالعه علمی کامل نجوم و کیهان شناسی روی آورده است. این کتاب از قطار فکر و کشفی پیروی می کند که تعداد کمی از مردم از آن استفاده کرده اند. از جمله شرح حال بطلمیوس و کوپرنیک.

[ad_2]

source