کتاب At the Advent of Dusk

[ad_1]

شیکاگو 1962. گیدئون کیل ترسناک ترین خون آشام در شهر است. هیچ کس جرأت نمی کند در برابر او بایستد – تا زمانی که کسی این کار را انجام دهد و هنگامی که او از مسیر یک فعال حقوق مدنی کاریزماتیک عبور می کند ، گیدئون با اولین شخصی که بیش از شصت سال گذشته زندگی خود را تهدید کرده و زندگی می کند روبرو می شود تا داستان را بازگو کند. مری استروگن زیبا ، رانده شده و بیش از همه مصمم است که اجازه ندهد کسی – حتی خون آشام – به افرادی که سعی در زندگی بهتر دارند آسیب برساند و او می داند که باید او را بکشد. با این حال ، هنگامی که او برای یافتن خون آشام های مسئول کشتن دو کودک به کمک نیاز دارد ، او می یابد که موافقت می کند آنها را در شهر جستجو کند. تمام خواسته های او یک شب با اوست.

[ad_2]

source