کتاب Au bonheur des Tours

[ad_1]

چرا در مورد فال می نویسم؟ برای توصیف نحوه زندگی ما در آنجا با مراجعه به سخنان ساکنان آن و بایگانی. پرسیدن س aboutال در مورد محله و روابطی که مسکن بلندمرتبه ایجاد می کند متناقض است وقتی که انتقادات به ساختمانهای بزرگ پس از جنگ را بدانیم و کتابهای جامعه شناسان درباره “روستاهای بلند” کم باشد. زندگی در یک برج ، مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخت ، شرح معماری و همسایگی آن و خواندن شرح شهرهای شبح وار و برج های دیوانه وار آنها به این تجارت دامن می زند. همچنین در مورد موضوعات اصلی جامعه شناسی شهری مانند مباحث مربوط به اعطا ، کمک متقابل و همبستگی بحث شده است.

[ad_2]

source