کتاب Auburn Believer : 40 Days of Devotions for the Tiger Faithful

[ad_1]

کیست یک هوادار فوتبال که دوست ندارد تیمش را برنده کند؟ هوادار کیست که وقتی پس از باخت از زمین خارج می شوند ، برای تیم خود درد خاصی احساس نمی کند؟ اما آیا می توان برد و باخت بیشتری نسبت به زمین داشت؟ مایل به ابورن میراث طولانی و معتبر فوتبال سخت جنگی آبرن را جشن می گیرد. این ارادت چهل روزه هواداران را به وجد می آورد زیرا هر فصل لحظات اساسی را زنده می کند. برجسته کردن یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و نویسنده ورزش Del Duduit این لحظات مهم را می گیرد و چیزهای عمیق تری را به هواداران نشان می دهد. همانطور که طرفداران از طریق نمایش های مهم سفر می کنند ، آنها را به جشن پیروزی ها و باخت ها و پذیرفتن یک درس مقدس و معنوی فراموش می کنند.

[ad_2]

source