کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم برای آن آماده شویم. اعتصابات شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند ایمان ما را امتحان کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او صادقانه مبارزات خود را در مبارزه برای یک رابطه پایدار با خدا توصیف می کند. این جسارت پیدا می کند تا ایمانی بالغ در مسیر سواحل جدید پیدا کنید ، قلب ، دست ، روح و ذهن را با هم هماهنگ کند. کتابی برای هرکسی که علی رغم تردیدها ، ناکامی ها ، ناامیدی ها و س questionsالاتش می خواهد به اعتماد خود به خدا بچسبد.

[ad_2]

source