کتاب Aufführung und Edition

[ad_1]

حجم اسناد کمک به کنفرانس کارگروه 2018 نسخه آلمان. گروه عملکرد در دو دهه گذشته تغییرات عمده ای در مطالعات انسانی و فرهنگی داشته است. نه تنها خود اجرا به طور فزاینده ای مورد توجه هنرهای نمایشی قرار گرفته است ، بلکه انواع مختلفی از متن در مورد عملکرد آنها پرسیده شده است. رابطه بین “کار” و اجرا در رشته های مختلف متفاوت است: در حالی که عملکرد یک متن موسیقی – و بنابراین نسخه – “علت وجود” را تشکیل می دهد ، همانطور که وجود دارد ، این رابطه برای یک متن نمایشی بوجود می آید (و صدور آن) به گونه ای متفاوت ، به عنوان تمرکز مقاله ها در اینجا متنوع ترین اشکال متون اجرایی گردآوری شده اند و از این رو مورد توجه دانش پژوهان ادبیات ، موسیقی ، فرهنگ ، تئاتر ، فیلم و رسانه هستند.

[ad_2]

source