کتاب Auflösung und Ausscheiden einzelner Gesellschafter bei Rechtsanwaltssozietäten. : Eine gesellschafts- und berufsrechtliche Untersuchung.

[ad_1]

انحلال مشارکت حقوقی و رفتن سهامداران منفرد در عمل عوارض عمده ای ایجاد می کند. کمترین آن این نیست که شرکتهای حقوقی حرفه ای از ارائه خدمات شخصی و شخصی و در نتیجه ساختار دارایی خصوصی نیز برخوردار هستند. نویسنده زمینه های مشکوک حقوق شرکتی و حرفه ای را از انحلال شرکت ها و استعفا داوطلبانه یا اجباری سهامداران منفرد تا توافق های فسخ و محدودیت های رقابت تا وضعیت حقوقی سهامدارانی که سهمی در سرمایه ندارند ، سازماندهی و تحلیل می کند. با توجه به تقویم حقوقی ، اصلاح قانونی قانونی شرکت ها و قانون مدرنیزاسیون قانون مشارکت در این مطالعه و تجزیه و تحلیل مفاهیم آن گنجانده خواهد شد. سرانجام ، نویسنده صورتحسابهای تکمیلی را به منظور ترویج اصلاح مداوم هر دو موضوع بیان می کند.

[ad_2]

source