کتاب Augustine : Earlier Writings

[ad_1]

اینها نوشته های آگوستین از روی آوردن به مسیحیت در سال 386 میلادی تا زمان اسقف کرگدن در سال 395-396 است. هشت رساله مهم از این دوره وجود دارد که در آن موضع مسیحی آگوستین تدوین شده است. با هر کار ، مقدمه ای مختصر و بررسی پایان نامه توسط آگوستین. کتابخانه آثار کلاسیک مسیحی به دلیل ترجمه های مدرن انگلیسی برخی از مشهورترین آنها به دلیل کیفیت ترجمه ها ، مقدمه ها ، یادداشت های توضیحی و فهرست ها ، برای دانشمندان و دانشجویان شناخته شده است. متون کلامی مهم مسیحی در تاریخ. از طریق این آثار است – که هرکدام قبل از پایان قرن شانزدهم نوشته شده است – که خوانندگان معاصر می توانند با ایده هایی که در طول قرن ها الهیات مسیحی و کلیسا را ​​شکل داده اند ، درگیر شوند.

[ad_2]

source