کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب دو کانون گمشده برای تحقیقات واقعی رهبری را روشن می کند: چشم اندازهای بین المللی و وابسته. مفهوم “اصالت” از عصر فلسفه یونان رواج داشته است ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشمندان رهبری به طور جدی مبحث رهبری اصیل را مطالعه کردند. این مجموعه جدید ترکیبی از تحقیقات تجربی و مشارکت های نظری است تا دیدگاه هایی از دیدگاه پیروان واقعی رهبری در سراسر جهان فراهم کند. این کتاب مباحثی مانند خودآگاهی رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری مجسم و وابسته و رفتارهای غیراخلاقی را شامل می شود و مقدمه ای است که توسط ویلیام ال گاردنر ، یکی از محققان اصلی در زمینه رهبری معتبر نوشته شده است.

[ad_2]

source