کتاب Autour de l'esthétique expérimentale

[ad_1]

این اثر ظهور یک زیبایی شناسی “آزمایشی” را از قرن نوزدهم توضیح می دهد و مقدمات و پیامدهای آن ، به ویژه انتقادات آن در نیمه اول قرن بیستم ، سپس حاشیه سازی آن با هنر پست مدرن و رابطه ای و در نهایت ظهور دوباره آن را ارائه می دهد. در هنرهای دیجیتال بخشهایی از متون شناخته شده یا طبقه بندی شده بیشتر ، به دنبال مفهوم تکه تکه شدن که امید به پیشرفت دانش در مورد هنر را ترک می کند ، اظهار نظر می شوند: بازگرداندن مشروعیت به آن و ارائه معیارهایی برای ارزیابی مشترک ، و جاه طلبی ای که پرورش هوش مصنوعی در داخل پرورش می دهد صنعتی شدن رو به رشد اقدامات هنری و فرهنگی.

[ad_2]

source