کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor

[ad_1]

امروز ، روانکاوی شاهد عواقب حملاتی است که به نام احیای اوضاع در فرانسه و جاهای دیگر آغاز شده است. اما دوره قبل غنی و پر از امید بود. با توجه به تأملاتی که در آن نویسندگان با خواندن متون سوفی دو میگولا ملور ، با تفکر خود روبرو می شوند ، این کتاب از طریق نوشته های او ، موضوع را به موضوع دیگر برمی گرداند ، سفر فیلسوفی که بین 1980 و 2020 روانکاو شد.

[ad_2]

source