کتاب Aux origines de l'autocratie russe

[ad_1]

روسیه پس از تحت تأثیر قرار گرفتن حملات مغول بین سالهای 1223 و 1240 ، روسیه از آن زمان دور از تمدن های اروپا زندگی کرده است. مانند سرزمین ، مردم ، فرهنگ و آیین آنها از یک انزوای طولانی رنج می برند ، که ویژگی روسیه تنها در فضای اروپا است. از قرن پانزدهم ، این کشور رشد چشمگیری داشته است ، بدون اینکه در برابر تأثیرات خارجی باز باشد. قدرت سیاسی به طور فزاینده ای خصمانه وحشیانه و استبدادی به خود گرفت. ویژگی توسعه تاریخی روسیه دلیل دیگری برای ادامه قرون نخست حماسه دردناک آن است ، از آغاز تاسیس تا زمان پیدایش پیتر بزرگ در پایان قرن هفدهم.

[ad_2]

source