کتاب Avoiding War, Making Peace :

[ad_1]

این کتاب خلاصه و گسترش یافته است که تحقیقات طولانی ند لباو در مورد مدیریت و حل تعارض دارد. این مقاله انتقاد خود را از بازدارندگی مرسوم و هسته ای ، تجزیه و تحلیل اطمینان خاطر و شرایطی که درگیری های بین المللی ممکن است قابل حل باشد یا در صورت عدم موفقیت ، باعث کاهش قابل توجه تنش ها شود. این متن با بررسی تعاملات بین بازدارندگی ، اطمینان خاطر و دیپلماسی ، و چگونگی سازماندهی و تلفیق م moreثرتر آنها ، رویكرد جامعی را برای مدیریت و حل تعارض ارائه می دهد.

[ad_2]

source