کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development

[ad_1]

آذربایجان با ترویج موتورهای جدید رشد ، راهی را برای اقتصاد در نظر گرفته است تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. مطابق نقشه راهبردی دولت ، تا سال 2025 ، اقتصاد متنوع تری باید توسط سه بخش کشاورزی ، گردشگری و تولید شکل گیرد. اصلاحات جسورانه باید مناطقی از اقتصاد را تقویت کند که در غیر این صورت می تواند مانع این تحول شود و سیاست گذاران باید قاطعانه در مسیر اصلاحات بمانند. پیام اصلی این نشریه متنوع سازی به سمت منابع رشد غیرنفتی همراه با تلاش برای کاهش ریسک های اقتصاد کلان و هزینه های بالای مالی ، پاسخگویی سیستم آموزشی به نیازهای بازار کار ، رفع شکاف های زیرساختی و کمک به کشور اقتصادی است. اهمیت. شرکت های تحت مالکیت کارآمدتر می شوند.

[ad_2]

source