کتاب Aztec City-States

[ad_1]

عناصر سازنده ایالت آزتک ، سیستم های سیاسی کوچکتر و محلی بودند که به عنوان شهرهای شهری شناخته می شدند. نویسنده Mary J. Hodge پنج ایالت شهر دره مکزیک (آمیکامیکا ، کاووتیتلان ، زوچیمیلکو ، کویوآکان و تئوتیواکان) را برای مطالعه دقیق سازمان داخلی خود انتخاب کرد.

[ad_2]

source