کتاب Baby Cows

[ad_1]

خوانندگان گاوهای جوان را معرفی می کنند. تصاویر زنده و درک متن آسان برای خوانندگان اولیه. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، نمودار ، حقایق جالب ، سوالات ایجاد پیوند ، واژه نامه و فهرست است. کدهای QR در طول کتاب به خوانندگان امکان دسترسی به منابع خاص کتاب را می دهد تا یادگیری آنها را افزایش دهد. آنها با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارند و با استانداردهای ایالت مرتبط هستند. کودی کوالا نقش باب است! ، یک بخش از ABDO.

[ad_2]

source