کتاب Baby: My Mommy Is A Flavorist : Volume 2

[ad_1]

من می خواهم برای شما عطر درست کنم ، من فقط یک نوع عطر را دوست دارم ، خوب ، او یک مدیر عامل بیرحم بود که اعتماد به نفس در مردم نداشت ، او یک پیکان ناشناخته و زیبا بود ، و آنها به اشتباه در یک گروه قرار گرفتند ، من به او اجازه دادم که از دست داد حس او نسبت به آن برای تجربه زیبایی های زندگی دوباره بویی بد کنید متهم به منگ بائو بی گناه گفتم که به شما کمک می کنم مادرتان را جمع کنید تا از خوشبختی لذت ببرید اما مرا مجرد کردید

[ad_2]

source