کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (تاریخچه دین: مقاله ها و مطالعات اولیه) جنبه های متقابل مطالعه دین (ادیان) را جمع آوری می کند – گزاره هایی متناسب با زمینه ، نظریه و مواضع انضباطی – و آنها را از دیدگاه انتقادی تاریخی درگیر می کند. این مجموعه مطالعات ویرایش شده و مجلداتی را منتشر می کند که به طور موضوعی روی موضوعات و موارد خاص و همچنین کارهای تطبیقی ​​در دوره های تاریخی از جهان باستان تا دوران مدرن تمرکز دارند.

[ad_2]

source