کتاب Back on Track : Fewer Things, Greater Depth

[ad_1]

تعداد زیادی عملیات زائد در مدارس وجود دارد. باید نگاه دقیق تری به آن بیندازیم و ببینیم آیا به اهداف اولیه مدارس ارزش افزوده می دهد یا خیر.

[ad_2]

source