کتاب Back to School

[ad_1]

این عنوان خوانندگان اولیه را به بازگشت به مدرسه پیشنهاد می دهد. متن ساده ، تصاویر جذاب و واژه نامه تصویر ، این عنوان را به عنوان مقدمه ای عالی در بک مدرسه معرفی می کند.

[ad_2]

source