کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

این کتاب مروری بر تحقیقات اساسی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) و همچنین چشم انداز وسیع تری از روش های مورد استفاده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه ادرار زنان باردار و غیر باردار بر اساس فرهنگ ، ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آنها است. این تعریف با استفاده از یک تعریف مولکولی که شامل BLAST به عنوان ابزاری برای بیوانفورماتیک است ، تا سطح نسب گسترش می یابد. این کتاب همچنین نقش های مختلف ابزارهای بیوانفورماتیک دیگر را برای مطالعات ردیابی و حفاظت از درخت تکاملی در میان باکتریوسین باکتری های خاص بررسی می کند. در آخر ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها را ارزیابی می کند.

[ad_2]

source