کتاب Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen : 1.1. bis 31.12.2019

[ad_1]

از طریق این مجموعه تصمیمات ، فقه دادگاه های قانون اساسی ایالت مورد بحث به روشنی و بسته در دسترس قرار گرفت. تعامل بین قانون اساسی و قانون فدرال از یک سو و قانون اساسی ایالت از سوی دیگر در تصمیمات دادگاه های قانون اساسی ایالت منعکس شده است. آنها جنبه اساسی فدرالیسم آلمان را مستند می کنند.

[ad_2]

source