کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques

[ad_1]

انتخاب متن های جمع آوری شده در این اثر ، تاریخ بازی های المپیک را از زاویه سیاسی زیر سوال می برد. این برنامه کار در مورد روابط بین بازیهای المپیک و سیاست داخلی را ادغام می کند ، برخی از زمینه های روابط بین الملل را توسعه می دهد و در نهایت سیاست های خود نهادهای المپیک را زیر سوال می برد. با آمادگی برای بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس ، این سفر در طول زمان پیشرفت اندیشه در این رویداد سیاره ای ، بین تفکر تاریخی و کنش عمومی را نشان می دهد.

[ad_2]

source