کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques

[ad_1]

مجموعه متون جمع آوری شده در این اثر از نظر اقتصادی تاریخ بازیهای المپیک را زیر سوال می برد. این کار تأکید ویژه ای بر نحوه طرح پرسش در مورد سودآوری صنایع زیربنایی و کالاهای ورزشی در شرایط مختلف اقتصادی مانند دهه 1920 ، 1960 یا 1990 دارد. این سفر در طول زمان که برای بازیهای المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس آماده می شود ، بازتاب این واقعه سیاره ای است ، بین تجزیه و تحلیل تاریخی و اقدامات عمومی.

[ad_2]

source