کتاب Balance : Figuren des Äquilibriums in den Kulturwissenschaften

[ad_1]

مفاهیم تعادل ، وزن ، تعادل و جبران متعلق به مجموعه اصلی تفکر فرهنگی است. خواه هماهنگی از پیش تعریف شده باشد ، حفظ قدرت و تعادل طبیعی ، توازن قوا یا تعادل کار و زندگی – شخصیت تفکر تعادل متنوع ترین حوزه های فرهنگی را قطع و بهم پیوند می دهد. آنها به عنوان هماهنگی و تناسب ، ایده های زیبایی شناختی را از دوران باستان تا امروز شکل می دهند. تعادل و تعادل به هیچ وجه ارائه نشده است ، اما غالباً اهدافی را توصیف می کند که می توان با استفاده از تکنیک های پیچیده توزین ، اندازه گیری ، مقایسه ، مذاکره و تعادل به آنها رسید. حجم فعلی به تلاش های نظری و هنری برای تفکر و ایجاد تعادل اختصاص یافته است.

[ad_2]

source