کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician

[ad_1]

جوزف بالسامو ، یک پزشک ماهر ، جادوگر ، استاد بزرگ نظم ماسونی ، که شبکه دسیسه های او بسیاری از شخصیت های تأثیرگذار از بالاترین جامعه کشورهای اروپایی را شامل می شود. بزامو می توانست بر سرنوشت دیگران حکمرانی کند ، و یک جادوگر بود ، در راس جامعه مرموز حاکم بر جهان – ماسونوف – ایستاده بود. همه چیز تابع اوست: زمان ، مردم ، وقایع ، به جز یک واقعه – محبوب او ، لورنزا زیبا.

[ad_2]

source