کتاب Banques en Afrique centrale : problématiques organisationnelles

[ad_1]

این کتاب به بررسی منطق سازمانی داخلی و روابط اجتماعی بانک های فعال در آفریقای مرکزی می پردازد. این یک منطق میان رشته ای در علوم اجتماعی است که در آن زمینه شروع مدیریت است و رویکرد همکاری بین دانشگاهیان و متخصصان ترجیح داده می شود. گرده افشانی متقابل نگاه نویسندگان به رمزگشایی س questionsالات مختلف از جمله س thoseالات مربوط به حاکمیت اطلاعات ، دیجیتالی شدن ، مسئولیت اجتماعی ، آموزش مشتری ، مدیریت ریسک ، استانداردها ، فرصت طلبی سهامداران ، ریاکاری سازمانی ، سرمایه گذاری فناوری ، مدیریت قومی و پیچیده یا دیالکتیک مسائل تصمیم گیری

[ad_2]

source