کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation

[ad_1]

با وجود آشفتگی و ویرانی های متناوب ، بیشتر غرب روم به روشی منظم تحت کنترل بربریت قرار گرفت. گوتی ها ، بورگوندی ها و سایر خارجی ها بدون ایجاد اختلال در جمعیت ساکن شده یا براندازی الگوی مالکیت زمین ، در استان ها اسکان داده شدند. والتر گوفرت این ترتیبات را بررسی می کند و نشان می دهد که آنها براساس روشهای مالیاتی روم بوده اند و نه براساس آن اقدامات نظامی (اصطلاحاً Hospitalitas) ، همانطور که مدتها اعتقاد بر این بود. مالکان ساکن می توانستند در اختیار داشتن زمین های بدون مانع در اراضی خود باشند زیرا درآمد مالیاتی ، نه خود زمین ، در اختیار نیروهای بربر و رهبران آنها قرار گرفت.

[ad_2]

source