کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes

[ad_1]

مطالعه نگرشهای زبانی ، بررسی عقاید بیان شده درباره ماهیت زبان و کاربردهای متنوع آن ، چگونگی ظهور و تداوم این نگرشها و چگونگی شکل دادن به این سیاستها و سیاستهای اجتماعی است. مطالعات نگرش زبانی درک ما از مسائل قومی ، کلاسهای اقتصادی اجتماعی ، کلیشه های فرهنگی ، مسائل آموزشی ، زبانشناسی عامه پسند و اخیراً فرهنگ عامه را روشن ساخته است. این جلد بررسی چهار تقاطع در تحقیقات موقعیت های زبانی است: اقتدار ، تعلق ، اصالت و اقامتگاه. در هر بخش ، مشارکت کنندگان ابعاد جدیدی از مطالعه موقعیت های زبانی را ارائه می دهند در حالی که نمونه هایی از روش هایی را ارائه می دهند که مطالعه موقعیت های زبانی در ادامه می تواند اطلاعات ما را از تنوع زبانی آگاه و شکل دهد.

[ad_2]

source