کتاب Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne

[ad_1]

این جلد تاریخ ادبیات و دانش اشکال جزئی در صورت فلکی باروک و مدرنیته را روشن می کند. این مشارکت ها به مذاکره در مورد مجوز فرم های کوچک در شاعران مدون و بعداً در دوره باروک اختصاص دارد. در شرایط آشفتگی تاریخی ، بالقوه و جذابیت اشکال کوچک باروک مدرنیته ادبی برجسته می شود ، زیرا باروک به دوره تعیین کننده تعمق تبدیل می شود.

[ad_2]

source