کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook

[ad_1]

آزمایشگاه های اولیه و مواد شیمیایی صنعتی اطلاعات مربوط به 1000 ماده شیمیایی سطح بالا را که معمولاً در آزمایشگاه و محل کار استفاده می شود ، ارائه می دهند. طیف گسترده ای از خصوصیات برای هر ترکیب ارائه می شود ، از جمله خصوصیات اصلی فیزیکی ، مانند نقطه ذوب ، نقطه جوش و دمای بحرانی. تراکم خواص انتقال ، مانند فشار بخار ، گرمای تبخیر و انعقاد. و خصوصیات ترمودینامیکی ، گرانروی و هدایت حرارتی در دمای 25 درجه سانتیگراد.

[ad_2]

source